Algemene Voorwaarden

Bij het ondertekenen van of via mail akkoord gaan met, de offerte of het verhuurcontract gaat de huurder akkoord met de algemene verhuurvoorwaarden van SSLRent CVBA . Na ontvangst van een eerste SSLRent CVBA factuur zijn voor de huurder de algemene verhuur- en factuurvoorwaarden gekend. Deze blijven geldig voor alle toekomstige verhuringen met of zonder handtekening van de bedrijfsleider of zijn verantwoordelijke.

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door SSLRent met huurders gesloten. Het betreft de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities Verhuurder

SSLRent CVBA , Slagmolenstraat 12-003 3500 Hasselt BTW BE 0440 633 386 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een verhuurcontract of goedgekeurde offerte (per e-mail of handgetekend) apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, als mede overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode 

De apparatuur wordt verhuurd voor één gehele periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van SSLRent verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.

4. Tarieven 

De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering 

Indien de huurder bij de verhuurder een optie heeft genomen om apparatuur te huren en daar vervolgens van wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien de huurder de voorgenomen optie/huurovereenkomst annuleert: – voor de tiende dag van aanvang van de huurperiode is de annulering kosteloos. – voor de vijfde dag van de aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de volledige huurprijs verschuldigd; – later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht 

Alvorens de huurovereenkomst met de huurder aan te gaan zal de verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen van zijn ID kaart.

7. Gebruik 

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is. De huurder zal met grote zorg met de apparatuur omgaan en zal tevens voor een passende, veilige en droge opslagruimte zorgen. De huurder is ten allen tijde verplicht, aan een door de verhuurder gemachtigde persoon, vrije toegang te verschaffen tot alle plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van de apparatuur te inspecteren.

De huurder mag aan het huurmateriaal nooit in- of uitwendige veranderingen doen. Deze moeten in dezelfde staat verkeren zoals het werd afgehaald bij SSLRent. Indien er wijzigingen aan het materiaal dienen te gebeuren door de aard van het evenement. Dan zullen deze aanpassingen door een gemachtigd persoon van SSLRent uitgevoerd worden.

Alle materialen moeten in originele staat naar het magazijn teruggebracht worden. Verbouwingen of andere wijzigingen door de klant aan de materialen aangebracht, zullen ten allen tijde aangerekend worden en dit aan een uurloon van €35 excl. BTW, alsook eventuele materiaalkosten indien de verbouwing/aanpassing schade aan het gehuurde materiaal met zich heeft meegebracht.

8. Vervoer 

De huurder vervoert het door hem gehuurde materiaal in de door de verhuurder verstrekte verpakking van en naar het magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is de huurder niet toegestaan om tijdens het transport de apparatuur uit de verpakking te verwijderen, noch de verpakking te wijzigen.

9. Werking 

9.a 

Bij het afhalen van het huurmateriaal wordt verondersteld dat het huurmateriaal in orde en bedrijfsklaar is. De huurder kan verlangen dat het huurmateriaal bij het afhalen of leveren eerst getest wordt naar werking. Eens de huurder het huurmateriaal heeft mee genomen, heeft hij geen verhaal meer op de niet werking van het huurmateriaal.

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent de huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. 

Indien zich tijdens de huurperiode storingen in of aan de gehuurde apparatuur voordoen, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. SSLRent CVBA kiest vrijblijvend de personen die de diensten zullen verzorgen.

De ter plaatse gezonden medewerkers zullen uitsluitend activiteiten verzorgen die de huur aanbelangen. Een regelmatige gratis drankvoorziening voor de ter plaatse gezonden medewerkers is in de huurovereenkomst begrepen, alsook een lichte maaltijd indien de opdracht langer dan 4 uur duurt.

11. Stroomvoorziening

Bij plaatsing dient te worden gezorgd voor een stroomtoevoer van min …….x220/380v ……… A op de plaats van de opvoering.

12. In gebreke zijn en schadevergoeding 

12.a. 

De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van de verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt, is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is ten allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

12.b. 

De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is de huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

12.c. 

Indien de verhuurder als gevolg van de laattijdige terugbezorging door de huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door de huurder, op grond van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, verschuldigd zou zijn. Dan zal de verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van de huurder te claimen, ook al overstijgt dit bedrag de volledige aankoopwaarde van het materiaal.

13. Meldingsplicht 

In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is de huurder verplicht hiervan onmiddellijk melding aan de verhuurder te maken. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de schade heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen.

14. Verzekeringen 

14.a. 

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat

de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.

14.b. 

Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, vandalisme of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.

14.c. 

De huurder zal zich verzekeren voor alle schade veroorzaakt door eigen daad, daad door derden of gebreke in de materialen zulks overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Schade 

15.a. 

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

15.b. 

SSLRent is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet, het niet naar behoren of het niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of met het werken met de gehuurde apparatuur.

15c. 

De verhuurder kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door het gehuurde goed aan derden of aan de huurder zou worden veroorzaakt. De huurder zal de verhuurder tegen alle vorderingen van deze derden vrijwaren.

15d. 

De terugname van de gehuurde goederen door SSLRent betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. SSLRent beschikt over een termijn van 48 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz… bekend te maken.

16. Weigeringsrecht door de verhuurder 

De verhuurder heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook, die uit de weigering kunnen voortvloeien.

17. Sabam 

Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding…enz. die voortvloeien uit het door de huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

18. Diverse bepalingen

Het is de huurder verboden de gehuurde goederen onder te verhuren tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de onderverhuring. Eventuele slijtage van de goederen zal onmiddellijk worden gemeld aan de verhuurder, die dan het nodige kan doen voor een herstelling van de noodzakelijke onderdelen, zonder dat een recht op vergoeding ontstaat in hoofde van de huurder.

19. Keuringen

De huurder is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle brevetten voor gebruik van de toestellen in huur. Alle materialen van SSLRent, die aan keuring zijn onderworpen, zijn gekeurd volgens de Belgische Wetgeving.

20. Waarborg/Borgsom

Indien SSLRent dit verkiest, kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.

21. Geluidsnormen

SSLRent is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.

Indien de aanwezigheid van een geluidstechnieker, werkende voor SSLRent, vereist is, krijgt deze automatisch de bevoegdheid, samen met de organisator en/of een bevoegde instantie om in te grijpen wanneer de band (met eigen technieker) of DJ de wettelijke norm overschrijdt. Indien de huurder hier niet mee akkoord gaat, zal dit schriftelijk worden vastgelegd en worden alle daaruit voortvloeiende boetes op de huurder verhaald.

© 2020 SSLRENT BV – Op de aangeboden informatie rust het auteursrecht. Deze informatie mag niet overgenomen of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van SSLRENT BV (info@sslrent.be)